Монголын Урчуудын Эвлэлийн Тэргүүлэгчдийн

2008 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн

06 дугаар хурлаар батлав.

МОНГОЛЫН УРЧУУДЫН ЭВЛЭЛД ГИШҮҮН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

МУЭ-ийн болон гишүүний нэр хүндийг чанд сахиж чадах ёс зүйтэй, соёлтой, мэргэжлийн уран бүтээлч Монгол улсын иргэн МУЭ-ийн гишүүн байна

МУЭ-ийн эгнээг өргөжүүлэх зорилгоор гишүүн элсүүлэхдээ МУЭ-ийн дүрмийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн, мэргэжлийн авьяаслаг уран бүтээлчид, судлаачдыг МУЭ-ийн Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөр хэлэлцэн сонгон шалгаруулж элсүүлнэ.

МУЭ нь мэргэжлийн урлагийн байгууллага учраас шинээр гишүүнд элсэгчид нь доорхи шаардлагыг хангасан байна.

  1. МУЭ-ээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг уран бүтээлийн үзэсгэлэнгүүдэд болон бусад галерейд зохион байгуулагдсан уран бүтээлийн үзэсгэлэнд удаа дараа оролцсон байх
  2. Урлаг судлаач, шүүмжлэгч нар нь дүрслэх урлаг, уран бүтээлийн талаар эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүллэгүүд нийтлүүлж, энэ чиглэлээр нэг зохиолыг хамтарч буюу бие даан бичиж хэвлүүлсэн байх
  3. Гишүүнд элсэхийг хүсэгчид өргөдөл, уран бүтээлийн жагсаалт, танилцуулгыг хавсарган МУЭ-ийн Хороонд өгсөн байх

Шинээр гишүүнд элсэгчид гишүүн элсүүлэх талаар МУЭ-ийн Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор элсэлтийн хураамж болон татварыг \элсэлтийн хураамж 10 ам доллар, гишүүний татвар 5 ам доллар\ төлсөн байх

Шинээх гишүүнд элсэгч нь дээрх хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй нөхцөлд МУЭ-ийн Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаас гаргасан гишүүнд элсүүлсэн шийдвэрийг хүчингүй болсонд тооцно.

МУЭ